Regionálne značenie na Slovensku


Systém regionálneho označovania výrobkov a služieb na Slovensku zatiaľ nemá oficiálne zastúpenie na celoštátnej úrovni. Systém regionálnych značiek je otvorený každému regiónu, ktorý má jasne vymedzené hranice. Iniciátorom jestvujúceho regionálneho značenia na Slovensku sú v prevažnej miere Miestne akčné skupiny alebo Verejno-súkromné partnerstvá fungujúce na princípoch LEADER. Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS) tak v rámci svojich aktivít zastrešuje národnú úroveň koordinácie a propagácie regionálneho značenia na Slovensku. V každom regióne, ktorý sa venuje regionálnemu značeniu pôsobí miestny regionálny koordinátor, ktorý zabezpečuje aktivity regionálneho značenia a  komunikuje s miestnymi  výrobcami a poskytovateľmi služieb.

V rámci verejnej diskusie vyvolanej na pôde NSS MAS bol zvolený jednotný dizajn logotypu značenia miestnych produktov a služieb na Slovensku a boli prijaté minimálne zásady pre certifikáciu regionálneho produktu alebo služby, ktoré budú rešpektované v každom pristupujúcom regióne. Okrem nich si každý región v svojich zásadách zohľadní svoje špecifiká a výnimočnosť.


© Copyright produktnovohrad