Ako získať značku

Regionálne značenie produktov, služieb a podujatí sa zavádza v okolitých krajinách a postupne i na Slovensku, ako jedna z účinných metód podpory miestnej ekonomiky.

Vhodnými žiadateľmi sú remeselníci, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad.

Pre udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“ musí výrobok alebo služba vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky a samostatne pre služby.

Certifikačné kritériá:

a)     základné kritéria – žiadateľ a jeho výrobok/služba musí splniť všetky základné kritéria. Inak bude žiadosť z ďalšieho posudzovania vyradená a nebude posudzovaná v rámci bodovacích kritérií,

 b)    bodovacie kritéria – výrobok/služba musí v rámci hodnotenia pre udelenie značky získať  stanovený počet bodov.

 Koordinátorom regionálneho značenia „Regionálny produkt NOVOHRAD“ je Región Neogradiensis, z. p. o., ktoré minimálne 1x ročne vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“. Na základe výzvy záujemca doručí predpísaným spôsobom žiadosť o udelenie certifikátu pre používanie značky s povinnými prílohami a predpísaným spôsobom (napr. spolu s výrobkom, prípadne fotografiou výrobku, prípadne členom certifikačnej komisie umožní výrobok či službu preveriť priamo vo svojej prevádzke).
Splnenie požadovaných kritérií posudzuje certifikačná komisia. Osvedčenie bude udelené, ak výrobok, resp. služba a aj jeho výrobca a poskytovateľ splní kritéria pre udelenie značky.  Komisia pre udeľovanie značky môže odmietnuť udelenie certifikátu pre produkt, alebo službu, ktoré sú v rozpore s cieľom značky, so stanovami združenia, odporuje morálnym a etickým zásadám, všeobecnému estetickému cíteniu alebo by mohol inak poškodiť dobré meno značky.

Metodický pokyn, ako získať značku na tovary, nájdete TU!
Metodický pokyn, ako získať značku na služby, nájdete TU!

Dodatok č. 1 k metodickému pokynu (produkty)

Dodatok č. 2 k metodickému pokynu (produkty/poplatky)


© Copyright produktnovohrad